اقتدار طلبی مردان یا قلدری آنها؟2

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان  اقتدار طلبی مردان یا قلدری آنها؟  2