توجه به اقتدار مرد و لطافت زن2

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان  توجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان در زندگی  2