با وجود اینکه از نظر عاطفی و معنوی و مادی به همسرم می رسم ولی او رغبتی به ارتباط با من ندارد

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3