سوء استفاده مردان از اقتدارشان2

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان  سوء استفاده مردان از اقتدارشان و چگونگی حفظ اقتدار مردان  2