آیا حساسیت من روی تکالیف دینی شوهرم اشکال دارد؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  توهم و فکر یا معنویت های خیالی  آیا حساسیت من روی تکالیف دینی شوهرم اشکال دارد؟