تکلیف مرد در دوران عادت همسر برای رفع غرایزش چه می شود؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3