آیا انسان می تواند در مقابل همسر متکبرش تکبر بورزد؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  آیا انسان می تواند در مقابل همسر متکبرش تکبر بورزد؟