آیا تفاوت مدرک تحصیلی می تواند مجوزی برای تکبر و خودبزرگ بینی باشد؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  آیا تفاوت مدرک تحصیلی می تواند مجوزی برای تکبر و خودبزرگ بینی باشد؟