آیا روایت داریم که زن می تواند متکبر باشد؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  آیا روایت داریم که زن می تواند متکبر باشد؟