آیا سیادت می تواند مجوزی برای تکبر و خودبزرگ بینی باشد ؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  آیا سیادت می تواند مجوزی برای تکبر و خودبزرگ بینی باشد ؟