در مقابل بی احترامی عروسهایم تکبر نمی کنم

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  در مقابل بی احترامی عروسهایم تکبر نمی کنم