مگر می شود انسان تواضع بکند ولی خوار و ذلیل نشود؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  مگر می شود انسان تواضع بکند ولی خوار و ذلیل نشود؟