هر چه قدر تواضع کردم توهین طرف مقابل به من بیشتر شد

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  هر چه قدر تواضع کردم توهین طرف مقابل به من بیشتر شد