چطور تواضع طرفین باعث تقویت بنیان خانواده می شود؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  تکبر و تواضع  چطور تواضع طرفین باعث تقویت بنیان خانواده می شود؟