خانمم هر وقت مشکلی با من پیدا می کند در مسائل غریزی به من بی توجهی می کند

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3