خانمم همیشه ژولیده است و به خودش نمی رسد و میلی برای ارتباط غریزی با او ندارم

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3