خانمم وسواس طهارت دارد به همین دلیل برای اینکه غسل نکند به ارتباط غریزی تن نمی دهد

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3