آیا در موضوعات خلاف شرع هم می توان مدارا کرد؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  مدارا در زندگی  آیا در موضوعات خلاف شرع هم می توان مدارا کرد؟