من باشوهرم مدارا می کنم ولی فرزندانم نمی توانند مدارا کنند

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  مدارا در زندگی  من باشوهرم مدارا می کنم ولی فرزندانم نمی توانند مدارا کنند