وقتی همیشه مدارا کنیم طرف مقابل متوجه اشتباهش نمی شود

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  مدارا در زندگی  وقتی همیشه مدارا کنیم طرف مقابل متوجه اشتباهش نمی شود