آیا گذشت و عفو از طرف خانم ها باعث مغرور شدن آقایان می شود؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  گذشت و فداکاری در زندگی  آیا گذشت و عفو از طرف خانم ها باعث مغرور شدن آقایان می شود؟