آیا گذشت کردن باعث بدتر شدن طرف مقابل می شود؟

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  گذشت و فداکاری در زندگی  آیا گذشت کردن باعث بدتر شدن طرف مقابل می شود؟