شوهرم اینقدر خسته است که توانایی صحبت را ندارد و این روی ارتباطات غریزی ما تاثیر گذاشته است

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3