همه میدانیم گذشت خوب است ولی در مقام عمل دچار مشکل می شویم

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  گذشت و فداکاری در زندگی  همه میدانیم گذشت خوب است ولی در مقام عمل دچار مشکل می شویم