منظور از کراهت شدیده در نزدیکی به غیر متعارف در دوران عادت چیست؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3