آیا شبکه های اجتماعی یک ابزار دو منظوره است؟

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  آیا شبکه های اجتماعی یک ابزار دو منظوره است؟