آیا صرفا ماهواره دچار چنین معضلاتی است یا ابزارهای ارتباط اجتماعی دیگر هم همینطور است؟

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  آیا صرفا ماهواره دچار چنین معضلاتی است یا ابزارهای ارتباط اجتماعی دیگر هم همینطور است؟