آیا ماهواره جزو ابزارهای مورد نیاز امروز زندگی است؟

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  آیا ماهواره جزو ابزارهای مورد نیاز امروز زندگی است؟