از چه سنی فرزندان می توانند دارای موبایل بشوند و وارد شبکه های اجتماعی شوند؟

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  از چه سنی فرزندان می توانند دارای موبایل بشوند و وارد شبکه های اجتماعی شوند؟