آیا کسی که با دیدن ماهواره به انحراف کشیده می شود مشکل از تربیت و ایمان اوست؟

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  اگر کسی با دیدن ماهواره به انحراف کشیده می شود مشکل از تربیت و ایمان اوست