کار فرهنگی با ماهواره یا برخورد فیزیکی با آن؟

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  کار فرهنگی با ماهواره یا برخورد فیزیکی با آن؟