کسانی که از ماهواره استفاده می کنند از اثرات آن آگاهی کامل ندارند

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  کسانی که از ماهواره استفاده می کنند از اثرات آن آگاهی کامل ندارند