مقایسه ماهواره امروز با تلویزیون زمان شاه2

 بعد از ازدواج  ماهواره و خانواده  حاج آقای عباسی ولدی  مقایسه ماهواره امروز با تلویزیون زمان شاه  2