دختری ازدواج کرده و رابطه اش را با خواستگار قبلی اش ادامه میدهد

 بعد از ازدواج  مقایسه همسر و فراموش کردن فردی که قرار بوده با او ازدواج کنیم  حاج آقای دهنوی