رابطه ام را با فردی که دوست داشتم قطع کردم ولی نمی توانم او را فراموش کنم

 بعد از ازدواج  مقایسه همسر و فراموش کردن فردی که قرار بوده با او ازدواج کنیم  حاج آقای دهنوی