همسرم را از لحاظ زیبایی با دیگران مقایسه می کنم و عذاب می کشم

 بعد از ازدواج  مقایسه همسر و فراموش کردن فردی که قرار بوده با او ازدواج کنیم  حاج آقای دهنوی