هیچ احساسی به همسرم ندارم و به شخص دیگری فکر می کنم

 بعد از ازدواج  مقایسه همسر و فراموش کردن فردی که قرار بوده با او ازدواج کنیم  حاج آقای دهنوی